Kooliraamatukogu kasutuseeskiri

Raamatukoguhodja Ivika Aasa

ivika.aasa@keilapohikool.ee

 

Raamatukogu lahtioleku aeg: 8:00 – 16:00 (Esmaspäev-Reede)

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud – sanitaarpäev.

Tel. 678 1184

 

Kooliraamatukogu lugejaks võivad registreerida kooli õpilased, õpetajad, teenindav personal ja halduspersonal.

Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus – on tasuta.

Lugejaks registreeritakse õpilasi nimekirjade alusel või  isikut tõendava dokumendi alusel.

Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta alguses, alates 1.septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse (ja täpsustatakse).

Võlglasi ei taasregistreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.

Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud ainult kohapeal lugemiseks, näiteks lugemissaali raamatuid, teatmeraamatuid, entsüklopeediad, uusi ajakirju ja ajalehti. Samuti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare.

Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaeg on kolm  nädalat.

Õpikud ja muu õppekirjandus väljastatakse terveks õppeaastaks vastavalt kooli õppekavale.

Lugeja võib tagastamise tähtaega pikendada – (ka korduval) – juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad.

Tagastamata, kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või kompenseerima raamatukogule nende turuväärtuse.

Raamatukogu kasutamise eeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ära võtta.

 

Õpikute vastuvõtmise ja väljaandmise kord

 

 1. Õpikute vastuvõtmine
  • Raamatukogu hakkab tagastamisele kuuluvaid õpikuid vastu võtma mitte varem kui 7 õppepäeva enne suvist koolivaheaega.
  • Raamatukoguhoidja koostab õpikute vastuvõtmise graafiku, kooskõlastab selle kooli aineõpetajaga.
  • Õpikute vastuvõtmise lõppgraafiku kinnitab direktor. 20.mail pannakse graafik tutvumiseks üles õpetajate toa, II korruse ja fuajee infostendile ning kooli koduleheküljele.
  • Lõpuklasside, IX ja XII jaoks koostatakse 21.maiks õpikute tagastamise erigraafik vastavalt lõpu- ja riigieksamite sooritamise  ajakavale. Graafik kooskõlastatakse IX ja XII kl. klassijuhatajatega.
  • Klassijuhataja informeerib oma klassi õpilasi ja nende vanemaid õpikute ettevalmistamise ja raamatukogule tagastamise graafikust õpilaspäeviku ja E-kooli kaudu.

 

 1. Nõuded õpikule
  • Iga õpiku kaanel peab olema märgitud õpiku kasutaja nimi, klass ja õppeaasta.
  • Juurdekirjutused peavad olema kustutatud (eriline tähelepanu – eesti ja inglise/saksa keele õpikud).
  • Välja rebitud lehed peavad olema parandatud liimi ja paberiga, kleeplint ei ole soovitatav.

 

 1. Õpikute vastuvõtmine 5-9 klasside õpilastelt
  • Õpilased tagastavad õpikud raamatukogule isiklikult. Klassijuhataja kindlustab oma klassi õpilaste graafikus märgitud ajal raamatute vastuvõtmiseks eraldatud kabinetti ilmumise ja õpikute üleandmise raamatukogule.
  • Raamatukoguhoidja kontrollib õpikuid. Kui raamatute kontrollimine näitas, et raamatud on korras, teeb raamatukoguhoidja vastava märke.
  • Kui õpik nõuab parandamist, siis raamatukoguhoidja annab raamatu õpilasele tagasi selle korrastamiseks.
  • Õpilased, kellel on eelmisest õppeaastast võlgu raamatuid või õpikuid, ei saa uusi õpikuid laenutada enne võlgade likvideerimist.
  • Lõputunnistuse ja muud dokumendid kooli lõpetamisel  saab õpilane kätte siis, kui kõik võlgnevused kooli raamatukogu ees on likvideeritud.

 

 1. Rahalise kompensatsiooni määramine kaotatud või rikutud õpikute eest
  • Juhul, kui õpik on rikutud või kaotatud, on õpilane või lapsevanem kohustatud asendama sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Sel juhul jääb rikutud õpik õpilasele.
  • Õpik on rikutud, kui:
   • õpiku kaaned on katki;
   • õpiku kaas on märg ja ligunenud;
   • puuduvad lehed;
   • õpikus tehtud märkmed, vastused;

("Kooliraamatukogude töökorralduse alused": 6.peatükk, § 12)

 

 1. Õpikute väljaandmine
  • Õpilane saab kõik vajaminevad õpikud õppeaasta alguses.
  • Õpikud antakse  õpilastele kasutamiseks tasuta.
  • 1-4 klasside õpikud laenutatakse klassijuhataja vahendusel kogu klassile korraga terveks õppeaastaks.
  • 5-9 klasside õpilastele laenutatakse õpikud augusti teises pooles otse raamatukogust.
  • Alg- ja põhikooli töövihikud saavad õpilased kätte 1. septembril klassijuhataja käest. Töövihiku kaotamisel või rikkumiselt tuleb osta asendusvihik.
  • Õpiku kättesaamisel on õpilane kohustatud kirjutama õpiku tagakaane siseküljele oma nime, klassi ja õppeaasta. Õpikule tuleb ümber panna paber või kile.
  • Õpikute kättesaamisel peab õpilane kontrollima nende korrasolekut ja defektide tuvastamise korral teavitama raamatukoguhoidjat hiljemalt 30 päeva jooksul. Õpilane peab hoolikalt hoidma raamatukogust laenutatud teavikuid (lehekülgi ei tohi murda, välja rebida või muul moel rikkuda).