KEILA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

 

KINNITATUD 14.11.2019

LV korraldus nr 345

 

Keila Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" § 2 lõikest 2, Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse nr 13 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele" §-st 1, kooskõlas Keila Linnavalitsuse 25. märtsi 2011 määrusega nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord":

  1. Kinnitada Keila Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord vastavalt lisale 1.
  2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja kehtib kuni 31.08.2020.
  3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Keila Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev kord (edaspidi Kord) reguleerib õpilaste vastuvõttu Keila Põhikooli (edaspidi Kool).

(2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Kool on elukohajärgne kool.

(3) Kool avalikustab Kooli vastuvõtmise tingimused ja korra Kooli veebilehel (www.keilapohikool.ee).

§ 2. Vastuvõtt 1. klassi

(1) Esimesse klassi võetakse laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(2) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalus põhihariduse omandamise alustamiseks, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitab kooli õppima asumist.

(3) Kui koolikohustuslik isik ei ole oma terviseseisundi või individuaalse seisundi tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

(4) Lapse esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi Vanem) Koolile:

1) kirjaliku taotluse (blankett Kooli veebilehel www.keilapohikool.ee);

2) vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;

3) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia;

4) lapse tervisekaardi olemasolul sellest ametlikult kinnitatud väljavõtte;

5) lapse foto suurusega 3x4 cm;

6) koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

(5) Esimesse klassi astuja registreeritakse Kooli kantseleis või digitaalse taotluse kaudu kodulehel alates 1. märtsist.

(6) Väljastpoolt Kooli teeninduspiirkonda võetakse esimesse klassi õppima asuda soovijaid vastu vabade kohtade olemasolul. 

§ 3. Vastuvõtt 2.-9. klassi

(1) Teise kuni üheksandasse klassi astumiseks esitab Vanem Koolile:

1) taotluse (blankett Kooli veebilehel www.keilapohikool.ee);

2) oma isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;

3) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia;

4) sisseastuja tervisekaardi olemasolul sellest ametlikult kinnitatud väljavõtte;

5) sisseastuja foto suurusega 3x4 cm;

6) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

7) eelmise õppeaasta tunnistuse;

8) hinnetelehe (õppeaasta kestel tuleku puhul).

(2) Õppeaasta kestel teise kuni üheksandasse klassi õppima asumiseks võetakse Vanemalt, kelle lapsele on Kool elukohajärgne Kool, taotlusi vastu aastaringselt, kui õpilane tuleb mõnest teisest koolist. Väljastpoolt Kooli teeninduspiirkonda õppima asuda soovijaid võetakse vastu vaid vabade kohtade olemasolul.

§ 5. Välisriigist või teisest koolist tulnud õpilaste vastuvõtt ja õpingute jätkamine

(1) Kui sisseastuja tuleb Kooli mõnest teisest koolist, siis ta jätkab Koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

(2) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

(3) Klassi, kus sisseastuja õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

 (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Koolis, asub õppima vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või alla 18-aastase õpilase puhul Vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis

 

§ 6. Hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtt

(1) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

(2) Haridusliku erivajadusega laps võetakse esimesse klassi Vanema taotluse alusel.

(3) Vanem esitab Koolile taotlusega koos:

1) Vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;

2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia;

3) lapse tervisekaardi olemasolul sellest ametlikult kinnitatud väljavõtte;

4) koolivälise nõustamismeeskonna soovituse;

5) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaardi;

6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;

7) lapse foto suurusega 3x4 cm.

(4) Esimesse klassi astujale sobiliku toe (üldine tugi, tõhustatud tugi või eritugi) andmise otsustab direktor koostöös vanema, erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, Kooli tugispetsialistidega ning arvestades koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

(5) Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase Kooli vastuvõtmisel esitab Vanem Koolile taotluse, millele lisab:

1) Vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;

2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia;

3) lapse tervisekaardi olemasolul sellest ametlikult kinnitatud väljavõtte;

4) koolivälise nõustamismeeskonna soovituse;

5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;

6) eelmisest koolist koostatud ülevaate eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;

7) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;

8) õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

(6) Õpilasele sobiliku toe andmise otsustab direktor, arvestades vanema, koolivälise nõustamismeeskonna, kooli tugi- ja teiste spetsialistide soovitustega.

(7) Väljastpoolt Kooli teeninduspiirkonda võetakse hariduslike erivajadustega õpilasi vastu üksnes vabade kohtade olemasolul.

§ 8. Vastuvõtu korraldus

(1) Sisseastuja Kooli vastuvõtmise otsustab Kooli direktor vastavalt Kooli vastuvõtu korrale.

(2) Kirjalik taotlus I klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul alates 1. märtsist.

(3) Otsus väljaspool Kooli teeninduspiirkonda elava lapse I klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teatatakse lapse seaduslikule esindajale hiljemalt 30. augustiks.

(4) Vastuvõtmise 2. – 9. klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks kas suuliselt kohe või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 9. Lõppsätted

(1) Korra kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

(2) Kord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule.

(3) Korda tohib muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas enne 1. märtsi või pärast õppeaasta algust, v.a juhul, kui muutmine on vajalik Korra seadusega või selle alusel tehtud määrusega kooskõlla viimiseks.

 

 

 

 

KEILA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Keila                                                                                                       26. november 2019 nr 28

 

Keila Põhikooli ümberkorraldamine:

 

1.Liita Keila Põhikool Keila Kooliga lõpetades Keila Põhikooli tegevuse 1. septembriks 2020. Lõpetada alates 2020/2021 õppeaastast vastuvõtt Keila Põhikooli ning tagada Keila Põhikooli õpilastele võimalus jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist Keila Koolis.           Määrata eesti õppekeelega Keila Kooli põhikooli osades klassides õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9. klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis, 2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis, 2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026 õppeaastal 7.-9. klassis. 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9. klassis.