KINNITATUD
Keila Ühisgümnaasiumi direktori
30.08.2011 käskkirjaga nr 1-2/16

 

Üleminekueksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1. 8. , 10. ja 11. klassi õpilased sooritavad õppeperioodi lõpul üleminekueksami.

1.2. Üleminekueksami eesmärgid on:

1.2.1. hinnata põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust eksamiainetes;

1.2.2. saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;

1.2.3. omandada eksamikogemus.

1.3. Üleminekueksami hinne kantakse e -kooli klassipäevikusse.

1.4. Üleminekueksami hinnet arvestatakse aastahinde või kooliastmehinde väljapanekul.

2. Üleminekueksami vorm ja läbiviimine

2.1. III veerandil määrab koolijuhtkond koostöös ainekoondistega üleminekueksamite õppeained ja vormi.

2.2. Üleminekueksam toimub 34.-35. õppenädalal.
2.3. Üleminekueksam on sõltuvalt aine iseloomust suuline või kirjalik:

2.3.1. Töö sooritamiseks kuluv aeg on kuni 180 minutit.

2.3.2. Töö sisuks on vastava klassi nõutavad õpitulemused.

2.4. Õpilastele antakse enne üleminekueksamit kuni kaks tunnivaba päeva, mil nad saavad selle õppeainega süvendatult tegeleda.

2.5. Üleminekueksami materjal peab olema õpilasel vähemalt üks kuu ette teada.

2.6. Üleminekueksami töö koostavad aineõpetajad ja esitavad selle kinnitamiseks direktorile vähemalt kaks nädalat enne eksamit.

2.7. Kinnitamiseks esitatav eksamitöö peab sisaldama eksami hindamise juhendit.

2.8. Õpilasele, kes ei sooritanud üleminekueksamit vähemalt hindele "rahuldav", määratakse eksami sooritamiseks uus tähtaeg. Ebaõnnestunud üleminekueksami järeleksam tuleb sooritada täiendava õppetöö ajal kokkuleppel aineõpetajaga hiljemalt 25. augustiks.